Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα  www.pam.gr

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τα πωλούμενα προϊόντα και γενικότερα τα προς διάθεση εμπορεύματα της εταιρίας ΠΑΜ Ε.Π.Ε. (εφεξής «η εταιρία»). Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών αυτής προϋποθέτει την αποδοχή των όρων που ακολουθούν.  

Η αποδοχή των όρων και συνθηκών που εμπεριέχονται κατωτέρω θεωρείται δεδομένη μόλις πραγματοποιήσετε μια αγορά, γι αυτό παρακαλώ διαβάστε τους όρους προσεκτικά πριν προβείτε σε αγορά από αυτή την ιστοσελίδα. 

                                                   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας,  υπόκεινται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

 
Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας. Η εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόψει τη λειτουργία μέρους ή και όλης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή,αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει κάθε φορά πριν την χρήση να μελετήσει τους όρους.Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής,τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης,καθώς και να μεταγραφεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο,στην γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ή σε μετάφραση, χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρίας. Αποκλείεται η δημόσια ή εμπορική χρήση, ιδίως δε η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων ή η καταχώριση αυτού σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

                          ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ -  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από την παρούσα ιστοσελίδα πριν να την χρησιμοποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο.Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρία μας.  
Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η πρόσβαση και το περιεχόμενό της σ' αυτή, γίνεται με δική τους ευθύνη.  

Σε καμία περίπτωση η εταιρία ΠΑΜ Ε.Π.Ε. το σύνολο των εργαζομένων και των αντιπροσώπων της δεν ευθύνονται, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες,για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη,χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η  εταιρία μας  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο,είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.Συνεπώς η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.  

Περαιτέρω η  εταιρία μας  δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών - επισκεπτών της σελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων),στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π.).  

Παρά το γεγονός ότι η   εταιρία  ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.Διατηρεί δε κάθε δικαίωμα να διαφοροποιήσει τους όρους και τις συνθήκες οποιαδήποτε χρονική στιγμή,και αυτή η διαφοροποίηση θα είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις καινούριες παραγγελίες που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο αυτών των όρων και συνθηκών και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ   

Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και κάθε καινούρια παραγγελία εφόσον θα έχει συμπεριλάβει τις αλλαγές των όρων και συνθηκών και έχει ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα θα θεωρείται εγκεκριμένη όσο αφορά τις διαφοροποιήσεις. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να διαφοροποιήσει οποιαδήποτε λειτουργία της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε συνέχεια ότι όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς και σωστές συνεχώς.  Σκοπός μας η τάχιστη αποκατάσταση   των τυχόν λανθασμένων πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα.  Εάν θεωρείτε ότι κάποια εσφαλμένη πληροφόρηση επηρέασε την αγορά σας, παρακαλώ ενημερώστε μας άμεσα.  

Να είστε πεπεισμένοι ότι η αγορά Εργαλείων μέσω διαδικτύου προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία από την αγορά σε κατάστημα. 

Λάβετε υπόψη ότι: 

  • τα χρώματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα θα εξαρτηθούν από πολλούς παράγοντες- συμπεριλαμβανομένου των ρυθμίσεων της οθόνης του υπολογιστή σας. 

  • όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα - είναι πιθανό να μη μπορούμε πραγματοποιήσουμε την παραγγελία σας. 

  • τα προϊόντα και οι ειδικές προβολές που προσφέρονται στην ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στα καταστήματα και αντιστρόφως. 

 

                                                       ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Η εταιρία διασφαλίζει και εγγυάται την ασφάλεια της βάσης δεδομένων και των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα και οι on line συναλλαγές των πιστωτικών καρτών μεταδίδονται μέσω ενός απαραβίαστου server, ο οποίος λειτουργεί χρησιμοποιώντας SSL (πρωτόκολλο επικοινωνιών για την πραγματοποίηση ασφαλών προσωπικών επικοινωνιών - Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. κρυπτογραφημένης τεχνολογίας.Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αυτή την κρυπτογραφημένη τεχνολογία για να προστατέψει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων,δηλαδή κρυπτογραφεί τις πληροφορίες της παραγγελίας σας όπως το όνομα σας,τη διεύθυνση & τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας. 

Ενημέρωση,τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών:Εάν επιθυμείτε να γνωρίζετε τι είδους προσωπικά δεδομένα διαθέτουμε για εσάς ή εάν επιθυμείτε να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να καταστήσετε ανώνυμα για να διαγράψετε οποιαδήποτε ελλιπή, εσφαλμένα ή παρωχημένα προσωπικά δεδομένα ή εάν θέλετε να πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την αποστολή προωθητικού υλικού ή την άμεση πώληση ή τη διενέργεια έρευνας αγοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το σκοπό αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 

                                                         ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας πρέπει να εγγραφείτε. Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να αλλάξουμε τους όρους εγγραφής κατά περιόδους. Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που είναι αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις από όλες τις απόψεις. Αν αλλάξουν οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες εγγραφής σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail:
[email protected]pam.gr. Είσαστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι οι λεπτομέρειες εγγραφής σας, ο κωδικός και όλες οι άλλες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με το λογαριασμό σας, παραμένουν απόρρητες
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να εξυπηρετήσουν τις συναλλαγές με την εταιρία μας και θα παραμείνουν αυστηρώς απόρρητες. H εταιρία δεν θα διανείμει σε κανέναν οργανισμό ή συνεργάτη της καμία από τις πληροφορίες που παρέχονται και που αφορούν τους χρήστες ή τους πελάτες της. 

                                                             ΑΓΟΡΑ 

 
Όταν αγοράσετε ένα προϊόν, θα σας αποστείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δώσει. Αυτό το e-mail θα περιέχει τον αριθμό της παραγγελίας σας και λεπτομέρειες των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.Σημειώστε ότι αυτό το e-mail έχει ως σκοπό μόνο να επιβεβαιώσει ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας. 

 

 

                                    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΑΓΟΡΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣΑΘΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23% και μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. 

                                      ΠΛΗΡΩΜΗ     

1.Με αντικαταβολή στο courier TAXYMETAΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

2.Πληρωμή μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς της εταιρίας μας: 

-Πειραιώς: 5280-037521-818

IBAN:GR74 0172 2800 0052 8003 7521 818

-Alpha Bank: 482 002 002 002 822

IBAN:GR27 0140 4820 4820 0200 2002 822

- Eurobank:0026.0216.97.0200 249868

IBAN:GR71 0260216 0000 9702 0024 9868

3.Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των VisaMasterCardMaestroAmerican ExpressDiners. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της AlphaBank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer -SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

4.Μέσω πιστωτικής κάρτας: Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας που ζητούνται από εσάς κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, δεν κρατούνται από το www.pam.gr.  Για την ασφάλεια των συναλλαγών, μεταφέρεστε σε ειδική σελίδα που διευθύνει η Eurobank ούτως ώστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Αυτό γίνεται για να μηδενιστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κλοπής των προσωπικών αυτών στοιχείων. Το www.pam.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν χρεώσεις της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς την έγκρισή σας. 

5.Πληρωμή μέσω Paypal. 

                                     ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Για τις παραγγελίες , τα έξοδα αποστολής είναι ανάλογα του συνολικού όγκου και του βάρους . Τα οποία , χρεώνονται από την εταιρία μας , στην ολοκλήρωση της παραγγελίας και υπόκεινται στην συμφωνία διαρκείας , της εταιρίας μας με τον μεταφορέα. Σε περίπτωση που τα αντικείμενα είναι ογκώδη ή έχουν μεγάλο βάρος δίνεται η δυνατότητα , κατόπιν συνεννόησης να γίνει η μεταφορά με κόστος και ευθύνη του πελάτη.

                                         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε από εμάς ένα απαντητικό email ή sms ως επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και θα ενημερώνεστε σχετικά με την αποστολή της  (χρόνος και τρόπος αποστολής). 

                                        ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συνήθης χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας είναι 5 εργάσιμες ημέρες. Η τυχόν γενόμενη μεταφορά γίνεται με ευθύνη του πελάτη.  

 

                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

 
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την αγορά σας, θα σας βοηθήσουμε να ανταλλάξετε το προϊόν σας
με ένα διαφορετικό προϊόν, ίδιας τιμής με τη χρέωσή σας. Ορισμένα προϊόντα δεν αλλάζονται, όπως είναι τα προϊόντα σε προσφορά ή έκπτωση,καθώς και τα εργαλεία ή όργανα μέτρησης.Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν καινούρια, αχρησιμοποίητα και διατηρώντας όλες τις ετικέτες με τους κωδικούς.Παρακαλώ σημειώστε, ότι επιστροφές σε προϊόντα που έχουν υποστεί φθορές, μπορεί να μην γίνουν δεκτές, και μπορεί να αποσταλούν πίσω στον πελάτη, καθώς επίσης και προϊόντα που έχουν χαθεί στη διακίνηση.  

Σημείωση:όλα τα προϊόντα εισάγονται σε περιορισμένο αριθμό , επομένως είναι πιθανόν να μην μπορέσουμε να το αντικαταστήσουμε με ένα προϊόν ίδιου είδους με αυτό που αγοράσατε, αλλά με ένα άλλο, κατόπιν αιτήματος. 

Σε περίπτωση που παραλάβατε ελαττωματικό προϊόν ή προϊόν κακής ποιότητας, ελλιπή παραγγελία, επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Προϊόντα επιστρέφονται εντός 5 ημερών από την ημέρα παράδοσης, με πλήρη επιστροφή του αντιτίμου (χωρίς τα μεταφορικά). Απαραίτητη προϋπόθεση, να μην έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Για επιστροφή ή αντικατάσταση, επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

                                       ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

 
Η εταιρία εγγυάται  την αλλαγή οποιουδήποτε προϊόντος αγοράσατε μέσω αυτής της ιστοσελίδας, για το οποίο δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι, εφόσον μας επιστραφεί σε εμπορεύσιμη κατάσταση,σε διάστημα 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής. Οι διεθνείς αγορές μπορούν να επιστραφούν μόνο ταχυδρομικά. Λυπούμαστε για την πιθανή αναστάτωση που μπορεί αυτό να σας προκαλέσει.   

 

                       ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει εξ ολοκλήρου στην εταιρία ΠΑΜ Ε.Π.Ε. .Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων(πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή,διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση,δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση,φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ανωτέρω νόμιμου δικαιούχου. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν και παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ή και των προμηθευτών της και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων,βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα www.pam.gr ή οποιαδήποτε άλλη δεν συνιστά παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Γιατους παραπάνω λόγους η ιστοσελίδα«www.pam.gr» δύναται να απαγορεύσει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει, σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. 

 

                                          ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα αντιρρήσεων(συμπεριλαμβανομένης και της διόρθωσης)σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην εταιρία. 

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για οποιαδήποτε λεπτομέρεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected]gr